Areal er grunnlaget for jordbrukets matproduksjon. Fordeling og tilgang til jordbruksareal i Norge har endret seg opp gjennom århundrene knyttet til politiske forhold, teknologisk utvikling, demografiske endringer og marked.

Av: Magnar Forbord. Publisert første gang i Nationen 30.09.2020

Kravet til stadig økt arealgrunnlag for driftsenhetene har over tid ført til at de disponerer areal til dels langt fra driftssenteret, og til dels mange steder. Mye av dette skjer ved leie. Hvis en skal endre på dette kreves gjennomtenkte fremgangsmåter og prinsipper som oppleves som rettferdige.

Illustrerende i så henseende var opphevelsen i 2001 av bestemmelsen i Konsesjonsloven av 1974 om det offentliges forkjøpsrett til jord som kom på salg i det åpne markedet.

Ifølge denne bestemmelsen skulle kommunen som del av konsesjonsbehandlingen automatisk undersøke om det var interesse for eiendommen som tilleggsjord. Det var da naboer en hadde i tankene, og siktemålet var rasjonalisering.

Hvis selger ikke rettet seg etter det offentliges ønske, hadde staten rett til å kjøpe eiendommen med sikte på å selge den videre til en kjøper som hadde signalisert ønske om tilleggsjord, typisk en nabo.

En av årsakene til at bestemmelsen ble fjernet var at den hadde blitt anvendt i svært få tilfeller. For det første skjer flertallet av eiendomsoverdragelsene innen familie, og ikke på det åpne marked. For det andre kvidde nok staten seg for å bli eier av jordbrukseiendommer rundt omkring i landet, selv om dette var tenkt midlertidig. Den tredje årsaken var nok ideologiske skift i samfunnet i årene forut.

Men, som det ble understreket i det rundskrivet som Landbruksdepartementet sendte ut for å orientere forvaltningen (Rundskriv M-4/2001), innebar endringen ikke at en skulle unnlate å bruke virkemidler som fortsatt var igjen i konsesjonsloven.

Som det står: «Rammen for hvilke hensyn som er relevant når det gjelder vurderingen av om søknaden er forenlig med konsesjonslovens formål, er den samme som tidligere.»