Omfordeling av areal med sikte på å redusere gårdsrelatert transport anses som nødvendig for mer bærekraftig landbruk. Reduserte klimagassutslipp og bedre energibruk vil gi miljøeffekter, samtidig som driftsinntektene kan økes ved å redusere tid brukt til både gårdsarbeid og administrative oppgaver.

Oppgaver:

1. Identifisere de viktigste variablene som bestemmer transportkostnaden mellom gårdstunet og gårdens åkerlapper ved hjelp av en litteraturgjennomgang

2. Estimere parametrene til en funksjon som beskriver forholdet mellom transportkostnadene og variablene identifisert i oppgave 1 basert på gårdsdata, litteraturgjennomgang og data samlet inn i andre arbeidspakker

3. Utvikle et verktøy for å vurdere de samlede økonomiske fordelene og klimapåvirkningen av omfordeling av areal mellom bestemte gårder i en region

Forskere:  Klaus Mittenzwei (arbeidspakkeleder), Signe Kårstad, Grete Stokstad og Svein Olav Krøgli, NIBIO.