Arealfragmentering i jordbruket — årsaker, konsekvenser og tiltak.

Hensiktsmessig arrondert og lokalisert jordbruksareal er vesentlig for effektiv og bærekraftig produksjon av mat og fôr. Små og spredte (fragmenterte) jordstykker fører ofte til økte transportkostnader og mer arbeid.

Eksisterende tiltak for å håndtere problemet er begrenset til markedet (leie og utleie av jord) og statlig regulering (bl.a. konsesjon), men dette har ikke bedret situasjonen særlig. Nye tilnærminger kreves.

Europeiske forskningsprosjekter indikerer at frivillig organisering kan være en måte å oppnå mer gunstig allokering og arrondering av arealer for bøndene. En slik type løsning krever imidlertid systematisk utprøving, blant annet tilrettelegging av kart, økonomiske analyser og kompetanse om sosiale endringsprosesser.

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker:

1) beskrive arealstrukturen (jordstykker og brukere) og måle avstander ut fra kart og gårdsdata

2) beregne og vurdere økonomi og bærekraft

3) undersøke bøndenes og eiernes erfaringer og muligheter

4) prøve ut og evaluere intervensjonsprosesser i ulike, utvalgte jordbruksområder.

Hoveddelen av forskningen vil være knyttet til utvalgte studieområder i de medvirkende fylkene.

Prosjektet vil bygge på erfaringer fra tidligere prosjekter i fylkene. Forskere fra Finland og Sveits vil bringe inn spisskompetanse og utenlandske erfaringer. Funn fra prosjektet vil bli dokumentert og formidlet til aktuelle målgrupper på tradisjonelle og nye måter.

Prosjektet er et samarbeid mellom Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning, NIBIO, Nordlandsforskning og NMBU, to utenlandske forskningsinstitusjoner (LUKE og Agroscope), næringsaktørene Tine, Norsk landbruksrådgivning, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, samt åtte fylkesmenn.

Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri med TINE og fylkesmennene som medfinansiører. Prosjektet ledes av Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning i Trondheim og vil pågå over tre år, fra 1. april 2017 til 31. mars 2020.

Foto: Arne Moslåtten