Hensiktsmessig arrondert og lokalisert jordbruksareal er vesentlig for effektiv og bærekraftig produksjon av mat og fôr. Små og spredte (fragmenterte) jordstykker fører ofte til økte transportkostnader og mer arbeid.

Eksisterende tiltak for å håndtere problemet er begrenset til markedet (leie og utleie av jord) og statlig regulering (bl.a. konsesjon), men dette har ikke bedret situasjonen særlig.

Europeiske forskningsprosjekter indikerer at frivillig organisering kan være en måte å oppnå mer gunstig allokering og arrondering av arealer for bøndene. En slik type løsning krever imidlertid systematisk utprøving, blant annet tilrettelegging av kart, økonomiske analyser og kompetanse om sosiale endringsprosesser. Det er det dette prosjektet vil gjøre.

Fjøs og landskap. Foto: Egil Petter Stræte 2009.