Arealbruk påvirkes av sosiale faktorer (aktører og sosiale strukturer) og har sosiale effekter. Bønder og eiere er de som opplever konsekvensene av arealbruken, og er sentrale i eventuelle endringer. Data på nasjonalt nivå vil gi informasjon om den generelle tilstanden til problemet, mens studieområdene vil gi detaljert informasjon om situasjonen før og etter inngrep.

Oppgaver:

1. Måle arealfragmentering på gårder, og undersøke bøndenes erfaringer og deres syn på lokal intervensjon som en mulig løsning (representativ nasjonal spørreundersøkelse)
2. Kartlegge synspunkter og erfaringer blant bønder, eiere og andre relevante interessenter gjennom fokusgruppeintervjuer i studieområder før og under intervensjon (se WP4),
3. Etter inngripen (jf. WP4), a) gjennomføre en online (e-post) undersøkelse blant de deltakende bønder og eiere, og b) intervjue et utvalg av deltakende bønder og eiere innen tre utvalgte produksjoner

Forskere: Egil Petter Stræte (arbeidspakkeleder), Frode Flemsæter, Magnar Forbord og Heidi Vinge, Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning, Tone Magnussen, Nordlandsforskning og Per Kåre Sky, NMBU.