Forskningsprosjektet om arealspredning i landbruket (Landfrag) startet opp 1. april 2017. På prosjektsamlinga i juni 2017 startet dialogen med de åtte fylkesmennene (landbruksavdelingene) som deltar i prosjektet om aktuelle kommuner for den lokale utprøvingen i prosjektet. I perioden oktober 2017 til mars 2018 ble det arrangert lokale møter i Vestvågøy i Nordland, Midtre Namdal i Nord-Trøndelag, Klepp i Rogaland (Orre krets) og Rennebu i Sør-Trøndelag (5 lokale grendemøter). På prosjektsamlinga i juni 2018 diskuterte vi videre opplegg i de øvrige fire fylkene. Høsten 2018 har det blitt arrangert lokalt møte med bønder, eiere, forvaltning og rådgivning i Gloppen i Sogn og Fjordane. I Våler i Hedmark hadde vi et forberedelsesmøte mellom tre av forskerne i Landfrag og fire medarbeidere det felles landbrukskontoret for Våler og Åsnes om opplegget for videre arbeid. Dette har resultert i planlegging av et lokalt møte for bønder og eiere seinere på vinteren. Både i Gloppen og Våler/Åsnes har det kommunale landbrukskontoret vært en viktig bidragsyter og diskusjonspartner på møtene. De to møtene har også vist hvor godt kartmodeller og økonomiske modeller kan fungere for å visualisere arealspredning, vekke interesse og øke kunnskapen på lokalt nivå. Møtene i Rogaland og Sogn og Fjordane har også vist at det er kompetanse hos Fylkesmennene for å lage tilrettelagte visualiseringer ut fra tilgjengelige digitale kartverktøy og databaser.

Valg av steder og tilnærming til det lokale arbeidet har i stor grad vært gjort av lokale aktører og involverte personer hos de medvirkende fylkesmennene i samarbeid med forskerne, særlig lederen for arbeidspakke 4 Tone Magnussen. Som forventet er det variasjon i de lokale betingelsene for landbruk og hvilke lokale og andre aktører og institusjoner som engasjerer seg. Norsk landbruksrådgivning har vært sentral i det lokale arbeidet i Vestvågøy og Namdal og har medvirket i Rennebu og Gloppen. Norsk Landbruksrådgivning vil engasjere seg i arbeidet i Rogaland i 2019. Den kommunale landbruksforvaltningen har medvirket aktivt i Vestvågøy, Namdal, Rennebu, Gloppen og Våler/Åsnes. Fylkesmannens landbruksavdeling har vært sentral i arbeidet i Rogaland og Sogn og Fjordane. Faglaga har medvirket i Vestvågøy, Namdal og Rogaland. I Rennebu har prosjektarbeidet blitt integrert i et bredt bygdeutviklingsprosjekt ledet av Tine hvor også Norsk Landbruksrådgivning og Nortura deltar. Tine har også medvirket i Gloppen. I Våler/Åsnes vil Jordskifteverket bli involvert i videre arbeid.

Oppsummert betyr dette at prosjektet har bidratt til å sette temaet arealspredning på dagsorden lokalt flere steder og ført til at en rekke aktører har engasjert seg. Hvilke aktører som «utmerker» seg og tar ansvar lokalt varierer fra sted til sted. Vi legger også merke til at regionale «spesialister» trekkes inn noen steder, slik som Konfliktrådet i Vestvågøy og Jordskifteverket i Åsnes/Våler. En annen erfaring er at mange aktive bønder deltar på de lokale møtene, mens det er mer krevende å få eiere til å delta. Det kan hende disse må tilnærmes på en annen måte, f.eks. gjennom tilrettelagte møter slik som i Vestvågøy. Vi konstaterer at oppfølging av det lokale arbeidet to steder (Vestvågøy og Namdal) videreføres i prosjekter som har fått støtte av hhv. fylkeskommunen og fylkesmannen.

Per 21. november 2018 gjenstår det å avholde møter i de to siste studieområdene Lindås/Meland i Hordaland og Ørsta i Møre og Romsdal. Her har det allerede vært dialog mellom prosjektet og kontaktpersoner hos Fylkesmannen om tidspunkt, opplegg og type deltakere på møtet. Møtene vil bli arrangert i desember 2018 og/eller januar 2019.

Trondheim 21. november 2018, Magnar Forbord, prosjektleder