40 prosent av norske bønder opplever spredt areal som et problem. Særlig stort oppleves problemet for de bøndene som har lange transportavstander og mange leieforhold. Dette viser en ny rapport fra Landfrag-prosjektet.

– 40 prosent av norske bønder utgjør 10.000 til 12.000 gårdbrukere. Disse tallene viser at arealspredning er et problem for mange i norsk landbruk, sier Magnar Forbord, en av forfatterne bak rapporten.

Magnar Forbord har sammen med Alexander Zahl-Tanem studert tall fra den representative landsdekkende spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk.

Dess lengre avstander til arealene og dess flere brukere en leier areal av, dess større oppleves problemet. Regionalt oppleves problemet som mest markant blant bøndene i Nord-Norge. Men også et betydelig antall bønder i Trøndelag, Vestlandet og andre bygder på Østlandet, Agder og Rogaland opplever arealoppstykking som et problem.

Jordstykker som ligger spredt fører til mye transport for bøndene, samt økte kostnader og klimagassutslipp.

Les hele rapporten ved å klikke på denne lenken.

 

Tittel: Bønders opplevelse av spredte jordbruksarealer. Resultater fra en spørreundersøkelse

Forfattere: Magnar Forbord og Alexander Zahl-Tanem

Utgiver: Ruralis – Institutt for Rural- og regionalforskning, Trondheim

Nummer: R-1/19

 

Prosjektleder Magnar Forbord